Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIII/343/2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości z dnia 30 stycznia 2018 roku

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/297/2013 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 23 kwietnia 2013 r. oraz Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 16.03.2015 r.

Uchwała Nr XXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 3991 w dniu 20 września 2017 r.