Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Zelowie

Lokalizacja

woj. łódzkie

pow. bełchatowski

Zelów

Adres

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

NIP

Urząd Miejski w Zelowie 7691035110
Gmina Zelów
7692051648

REGON

Urząd Miejski w Zelowie
000525607
Gmina Zelów
590648273

Telefon

44 6341 000

Faks

44 6341 341

Strona www

W liczbach

Obszar

168 km²

Liczba mieszkańców

14761 ogółem, w tym miasto Zelów - 7426, gmina Zelów - 7335; stan na 31.12.2019 r.

Stanowiska

Burmistrz Zelowa

Tomasz Jachymek

44 6341 000

Faks 44 6341 341

burmistrz@zelow.pl

Kontakt

Zastępca Burmistrza Zelowa

Anetta Mądry

44 6341 000

Faks 44 6341 341

a.madry@zelow.pl

Kontakt

Sekretarz

Krzysztof Borowski

44 6341 000

Faks 44 6341 341

sekretarz@zelow.pl

Kontakt

Skarbnik Miasta

Jadwiga Agnieszka Stróż

44 6341 000

Faks 44 6341 341

skarbnik@zelow.pl

Kontakt

Numer rachunku bankowego

66 1020 3916 0000 0102 0259 8308 - PKO BP S.A. w Bełchatowie, Oddział w Zelowie

Na powyższy rachunek mogą również wpłacać wnioskodawcy przebywający za granicą

Należności za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na rachunek bankowy:

34 1020 3916 0000 0802 0303 7272 - PKO BP S.A. w Bełchatowie, Oddział w Zelowie

Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 15
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 15
Liczba okręgów wyborczych: 15

Granice okręgów wyborczych

1. Sołectwa: Bocianicha, Dąbrowa Jamborek (Jamborek, Kolonia Karczmy), Karczmy (Karczmy, Kuźnica), Kociszew, Kolonia Kociszew, Pawłowa, Zabłoty, Zagłówki
2. Sołectwa: Grabostów (Grabostów, Kolonia Grabostów, Bominy), Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Ostoja (Ostoja, Kolonia Ostoja, Marszywiec)
3. Sołectwa: Grębociny, Kolonia Łobudzice, Łobudzice, Sromutka
4. Sołectwa: Wypychów (Wypychów, Krześlów, Podlesie), Wola Pszczółecka (Wola Pszczółecka, Faustynów), Łęki, Zalesie (Zalesie, Przecznia), Pszczółki, Walewice
5. Sołectwa: Wygiełzów, Kurówek (Kurówek, Kurów), Chajczyny, Jawor
6. Sołectwa: Janów (Janów, Tosin), Kolonia Pożdżenice (Kolonia Pożdżenice, Nowa Wola), Pożdżenice, Pukawica, Sobki
7. Zelów ulice: Cmentarna, Jana Pawła II, Jana Kilińskiego (od Placu Jarosława Dąbrowskiego do ul. Leśnej), Nowy Rynek, Północna, Przejazd, Marii Skłodowskiej-Curie, Złota (od ul. Dzielnej do ul. Północnej), Stefana Żeromskiego (od nr 1 do ul. Szkolnej)
8. Zelów ulice: Bukowa, Górna, Jana Kilińskiego (od ul. Leśnej do Zelówka), Leśna, Leśniczówka, Podleśna, Poprzeczna, Sosnowa, Wrzosowa, Zofii, Grzybowa, Kątna; Sołectwo Zelówek
9. Zelów ulice: Bujnowska, Dzielna, Harcerska, Krótka, Leśne Działy, Mikołaja Kopernika, Pabianicka, Plac Jarosława Dąbrowskiego, św. Anny, Wolności, Wschodnia, Złota (od ul. Dzielnej do ul. Wolności), Prosta, Piotrkowska (od ul. Sportowej do końca), Ogrodowa, Juliusza Słowackiego
10. Zelów ulice: Lubelska, Łąkowa, Piotrkowska (od nr 1 do ul. Sportowej), Sportowa, Południowa, Jana Amosa Komeńskiego; Sołectwo Mauryców
11. Zelów ulice: Tadeusza Kościuszki (od Placu Jarosława Dąbrowskiego do ul. Adama Mickiewicza), Poznańska (od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Adama Mickiewicza), Henryka Sienkiewicza, Wąska, ks. Józefa Stanka, Adama Mickiewicza
12. Zelów ulice: Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Tadeusza Kościuszki (od ul. Adama Mickiewicza do końca), Mieszka I, Poznańska (od ul. Adama Mickiewicza do końca), Władysława Łokietka, Królewska; Sołectwo Ignaców
13. Zelów ulice: Szkolna, Stefana Żeromskiego (od ul. Szkolnej do ul. Władysława Sikorskiego)
14. Zelów ulice: Cegielniana, Ceramiczna, Płocka, Polna, Wesoła, Boczna, Stefana Żeromskiego (od ul. Władysława Sikorskiego do końca), Osiedle Płocka (bloki 1, 2, 3), Zygmunta Wysockiego
15. Zelów ulice: Stefana Chrapkiewicza, Pułkownika Witolda Pileckiego, Herbertowska, Zachodnia, Władysława Sikorskiego, Osiedle Płocka (bloki 4, 5, 6, 7)

Informacje dotyczące bezrobotnych

Liczba bezrobotnych - ogółem: 669
w tym: kobiety - 361
mężczyźni - 308
Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku: 84
Aktualizacja danych wg stanu na dzień: 31.12.2019 r.

Majątek którym dysponuje Gmina

Zestawienie majątku Gminy Zelów według stanu na dzień 31.12.2019 r.:
- grunty - 21.766.813,26 zł
- budynki i budowle - 220.534.694,29 zł
- maszyny i urządzenia techniczne - 4.298.669,54 zł
- zespoły komputerowe - 1.517.748,41 zł
- środki transportu - 1.801.716,04 zł
- wartości niematerialne i prawne - 357.971,94 zł
- akcje i udziały - 1.175.000,00 zł

Dodatkowo:
1. Wpływy ze sprzedaży mienia - 317.231,37 zł
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 99.259,65 zł
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 347.893,62 zł
4. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 23.148,51 zł
5. Wpływy za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 159,00 zł

Majątek którym dysponuje Urząd

PODSTAWOWE INFORMACJE O MAJĄTKU BĘDĄCYM W DYSPOZYCJI URZĘDU na dzień 31.12.2019 r.

Stan środków trwałych:
1) W księgach Urzędu Miejskiego w Zelowie:
a) środki trwałe - 216.285.605,62 zł
b) wartości materialne i prawne - 144.841,52 zł
c) pozostałe środki trwałe - 561.452,34 zł

2) W księgach szkół i przedszkoli prowadzonych w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zelowie:
a) środki trwałe - 30.147.262,40 zł
b) wartości materialne i prawne - 183.974,36 zł
c) księgozbiór - 714.572,53 zł
d) pozostałe środki trwałe - 5.399.197,69 zł

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Urząd Miejski w Zelowie działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
- Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.),
- Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
- Statutu Gminy Zelów przyjętego Uchwałą Nr IV/30/2002 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Zelów,
- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zelowie zatwierdzonego zarządzeniem Nr 120/3/2011 Burmistrza Zelowa z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Zelowie z późn. zm.,
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
- innych przepisów prawa materialnego regulujących zadania i kompetencje organów gminy.

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Rada Miejska może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Podstawowymi formami aktów prawnych podejmowanych przez organy gminy są uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza.
Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy radny oraz Burmistrz.
Projekty uchwał i zarządzeń przygotowywane są przez merytorycznie właściwe referaty i powinny być uzgodnione z:
- osobą z kierownictwa Urzędu, stosownie do nadzorowanej problematyki,
- Skarbnikiem w sprawach budżetowych i finansowych.
Każdy projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem,w którym należy wskazać potrzebę jej podjęcia.
Wymienione projekty aktów prawnych podlegają obligatoryjnie zaopiniowaniu pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego.
Przyjęte i podpisane przez Burmistrza lub osobę upoważnioną zarządzenia przekazywane są referatom odpowiedzialnym za jego realizację oraz do zbioru prowadzonego przez Referat Organizacyjny.
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki,w obecności co najmniej połowy składu Rady.
Po przyjęciu uchwały przez Radę, Biuro Rady Miejskiej przekazuje jej kopię do referatu odpowiedzialnego za jego realizację.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-07-02
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2015 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Selerowicz
Ilość wyświetleń: 494116
12 maja 2020 12:50 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych.
03 kwietnia 2020 11:25 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych.
03 kwietnia 2020 11:24 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych.