Skarbnik Miasta Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Jadwiga Agnieszka Stróż - Skarbnik Miasta

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

Zadania i kompetencje:

Skarbnik Miasta jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej gminy.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

- przygotowywanie opracowania projektu budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami ustalonymi w ustawie o finansach publicznych,
- ekonomiczna analiza planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
- badanie celowości i zasadności wydatków budżetowych,
- nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu gminy,
- nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,
- sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat,
- zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
- opracowywanie sprawozdań rocznych i okresowych z wykonania budżetu gminy,
- opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
- nadzór nad przestrzeganiem procedur kontroli wewnętrznej,
- podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu gminy,
- przygotowywanie projektów uchwał dotyczących realizacji budżetu,
- wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych.

Poza w/w zadaniami Skarbnik Miasta nadzoruje działalność Referatu Finansowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2016 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Selerowicz
Ilość wyświetleń: 5307
03 stycznia 2019 13:07 (Grzegorz Klimczak) - Dodanie stanowiska: Skarbnik Miasta.
01 kwietnia 2016 15:20 (Marcin Selerowicz) - Dodanie stanowiska: Skarbnik Miasta.
01 kwietnia 2016 15:20 (Marcin Selerowicz) - Dodanie stanowiska: Skarbnik Miasta.