Stanowiska

Burmistrz Zelowa - od 22.11.2018 r.

Informacje

Burmistrz Zelowa - od 22.11.2018 r. - Tomasz Jachymek

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Burmistrz koordynuje działania w zakresie spraw społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, nadzoruje działania Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników referatów.Do jego zadań należy w szczególności:

1. reprezentowanie gminy Zelów na zewnątrz,
2. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu oraz wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi,
3. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej,uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał i zarządzeń objętych zakresem nadzoru Izby,
4. przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady i zarządzeń,
5. przedstawianie Radzie kandydatów na stanowisko Skarbnika Miasta,
6. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
7. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminnym w obowiązującym trybie,
8. kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
9. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10.udzielanie pracownikom upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych,
11.wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,
12.kierowanie akcją w razie wystąpienia na terenie gminy zagrożenia klęską żywiołową,
13.podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu gminy,
14.wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami,
15.nadzorowanie gminnych jednostek organizacyjnych i dokonywanie okresowych ocen ich działalności,
16.udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach gminy.

oraz nadzór nad pracą niżej wymienionych referatów i jednostek równorzędnych:

1. Referat Zamówień Publicznych,Inwestycji i Strategii
2. Stanowisko d/s promocji i informacji,
3. Stanowisko d/s obsługi prawnej,
4. Pełnomocnik d/s informacji niejawnych
5. Stanowisko audytora wewnętrznego.

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRZYJMOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:
Burmistrz Zelowa (lub w czasie jego nieobecności Zastępca Burmistrza) przyjmuje obywateli w godzinach pracy urzędu.


Miejsce przyjęć interesantów: Urząd Miejski w Zelowie,I piętro, pokój Nr 101.

Zastępca Burmistrza Zelowa
od 02.01.2019 r.

Informacje

Zastępca Burmistrza Zelowa
od 02.01.2019 r. - Anetta Mądry

Zastępca Burmistrza Zelowa koordynuje działania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
W szczególności do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

- podejmowanie działań w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów wynikających z zadań gminy w w/w dziedzinach,
- zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności w przypadkach jednoczesnej nieobecności Zastępcy Burmistrza,
- nadzór nad pracą podległych referatów i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym:
- akceptowanie materiałów kierowanych na sesje Rady i posiedzenia komisji,
- dokonywanie okresowych ocen działalności nadzorowanych jednostek,
- monitorowanie realizacji uchwał Rady oraz wniosków komisji,
- podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu gminy,
- uczestniczenie w posiedzeniach Rady i jej komisji,
- pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Burmistrza,
- udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach gminy dot. powierzonego zakresu działania.

Poza w/w zadaniami Zastępca Burmistrza nadzoruje pracę niżej wymienionych referatów i jednostek równorzędnych:

- Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

oraz niżej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych:

- Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Sp. z o.o.

Sekretarz Miasta
od 14.05.2019 r.

Informacje

Sekretarz Miasta
od 14.05.2019 r. - Krzysztof Borowski

Symbol: SU
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Urząd Miejski w Zelowie
Żeromskiego 23
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Burmistrz Zelowa
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Burmistrz Zelowa
Dni i godziny pracy: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:
Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie i właściwą organizację pracy Urzędu oraz koordynuje działania z zakresu spraw obywatelskich,oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz jednostek organizacyjnych Gminy realizujących te zadania.
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady, ich realizacją, składaniem wyjaśnień dotyczących wniosków komisji Rady, interpelacji, wniosków i zapytań radnych oraz opracowaniem materiałów sprawozdawczych w tym zakresie,

2) zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności w pracy spowodowanej urlopem, chorobą lub inną ważną przyczyną, w przypadkach jednoczesnej nieobecności Zastępcy Burmistrza,

3) nadzór nad realizacją uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza,

4) analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, opracowywanie wystąpień w tej sprawie,

5) nadzór nad realizacją obowiązków ustawowych dotyczących składania oświadczeń stanie majątkowym i innych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

6) nadzór we współpracy ze Skarbnikiem Miasta nad racjonalnym gospodarowaniem środkami rzeczowymi Urzędu,

7) zapewnienie dla Urzędu warunków lokalowych, wyposażenia technicznego, biurowego i środków łączności oraz nadzór nad komputeryzacją Urzędu,

8) nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów o archiwizacji akt, kodeksu postępowania administracyjnego oraz zasad organizacji i dyscypliny pracy,

9) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie, z wyłączeniem kontroli finansowej,

10) sprawowanie nadzoru i koordynowanie działań w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym skarg i wniosków

Realizując powierzone zadania Sekretarz upoważniony jest do wydawania poleceń kierownikom referatów.

Sekretarz nadzoruje pracę niżej wymienionych referatów i jednostek równorzędnych:

1) Referatu Organizacyjnego,

2) Biura Rady Miejskiej,

3) Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (z wyłączeniem spraw zdrowia),

4) Referatu Spraw Obywatelskich,

5) Urzędu Stanu Cywilnego.

oraz niżej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych:

1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zelowie,

2) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zelowie,

3) Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie,

4) Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich,

5) Szkoły Podstawowej w Kociszewie,

6) Gimnazjum w Łobudzicach,

7) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie,

8) Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Zelowie,

9) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Zelowie

10) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie,

11) Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach,

12) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie,

13) Domu Kultury w Zelowie,

14) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zelowie.

Skarbnik Miasta

Informacje

Skarbnik Miasta - Jadwiga Agnieszka Stróż

Symbol: SK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Urząd Miejski w Zelowie
Żeromskiego 23
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Burmistrz Zelowa
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Burmistrz Zelowa
Dni i godziny pracy: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:
Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) przygotowywanie opracowania projektu budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami ustalonymi w ustawie o finansach publicznych,

2) ekonomiczna analiza planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych ,

3) badanie celowości i zasadności wydatków budżetowych,

4) nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu gminy,

5) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,

8) sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat,

9) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

10) opracowywanie sprawozdań rocznych i okresowych z wykonania budżetu gminy,

11) opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

12) nadzór nad przestrzeganiem procedur kontroli wewnętrznej,

13) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu gminy,

14) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących realizacji budżetu,

15) wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych.

Poza zadaniami określonymi w ust.1 i 2 Skarbnik Miasta nadzoruje działalność Referatu Finansowego.

Burmistrz Zelowa - do 21.11.2018 r.

Informacje

Burmistrz Zelowa - do 21.11.2018 r. - Urszula Świerczyńska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Burmistrz koordynuje działania w zakresie spraw społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, nadzoruje działania Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników referatów.Do jego zadań należy w szczególności:

1. reprezentowanie gminy Zelów na zewnątrz,
2. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu oraz wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi,
3. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej,uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał i zarządzeń objętych zakresem nadzoru Izby,
4. przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady i zarządzeń,
5. przedstawianie Radzie kandydatów na stanowisko Skarbnika Miasta,
6. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
7. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminnym w obowiązującym trybie,
8. kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
9. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10.udzielanie pracownikom upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych,
11.wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,
12.kierowanie akcją w razie wystąpienia na terenie gminy zagrożenia klęską żywiołową,
13.podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu gminy,
14.wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami,
15.nadzorowanie gminnych jednostek organizacyjnych i dokonywanie okresowych ocen ich działalności,
16.udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach gminy.

oraz nadzór nad pracą niżej wymienionych referatów i jednostek równorzędnych:

1. Referat Zamówień Publicznych,Inwestycji i Strategii
2. Stanowisko d/s promocji i informacji,
3. Stanowisko d/s obsługi prawnej,
4. Pełnomocnik d/s informacji niejawnych
5. Stanowisko audytora wewnętrznego.

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRZYJMOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:
Burmistrz Zelowa ( lub w czasie jego nieobecności Zastępca Burmistrza) przyjmuje obywateli

- poniedziałek 7,30 - 15,30
- wtorek 7,30 - 17,00
- środa,czwartek,piątek 8,00 - 15,30; w sprawach skarg w każdą środę roboczą w godzinach od 10.00 do 16.00.

Miejsce przyjęć interesantów: Urząd Miejski w Zelowie,I piętro, pokój Nr 101.

Sekretarz Miasta
od 1.05.2017 r. do 13.05.2019 r.

Informacje

Sekretarz Miasta
od 1.05.2017 r. do 13.05.2019 r. - Agnieszka Mysłowska

od 2017-05-01 do 13.05.2019 r.

Symbol: SU
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Urząd Miejski w Zelowie
Żeromskiego 23
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Burmistrz Zelowa
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Burmistrz Zelowa
Dni i godziny pracy: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:
Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie i właściwą organizację pracy Urzędu oraz koordynuje działania z zakresu spraw obywatelskich,oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz jednostek organizacyjnych Gminy realizujących te zadania.
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady, ich realizacją, składaniem wyjaśnień dotyczących wniosków komisji Rady, interpelacji, wniosków i zapytań radnych oraz opracowaniem materiałów sprawozdawczych w tym zakresie,

2) zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności w pracy spowodowanej urlopem, chorobą lub inną ważną przyczyną, w przypadkach jednoczesnej nieobecności Zastępcy Burmistrza,

3) nadzór nad realizacją uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza,

4) analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, opracowywanie wystąpień w tej sprawie,

5) nadzór nad realizacją obowiązków ustawowych dotyczących składania oświadczeń stanie majątkowym i innych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

6) nadzór we współpracy ze Skarbnikiem Miasta nad racjonalnym gospodarowaniem środkami rzeczowymi Urzędu,

7) zapewnienie dla Urzędu warunków lokalowych, wyposażenia technicznego, biurowego i środków łączności oraz nadzór nad komputeryzacją Urzędu,

8) nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów o archiwizacji akt, kodeksu postępowania administracyjnego oraz zasad organizacji i dyscypliny pracy,

9) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie, z wyłączeniem kontroli finansowej,

10) sprawowanie nadzoru i koordynowanie działań w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym skarg i wniosków

Realizując powierzone zadania Sekretarz upoważniony jest do wydawania poleceń kierownikom referatów.

Sekretarz nadzoruje pracę niżej wymienionych referatów i jednostek równorzędnych:

1) Referatu Organizacyjnego,

2) Biura Rady Miejskiej,

3) Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (z wyłączeniem spraw zdrowia),

4) Referatu Spraw Obywatelskich,

5) Urzędu Stanu Cywilnego.

oraz niżej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych:

1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zelowie,

2) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zelowie,

3) Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie,

4) Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich,

5) Szkoły Podstawowej w Kociszewie,

6) Gimnazjum w Łobudzicach,

7) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie,

8) Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Zelowie,

9) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Zelowie

10) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie,

11) Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach,

12) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie,

13) Domu Kultury w Zelowie,

14) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zelowie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2016 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6010
31 marca 2020 09:52 (Grzegorz Klimczak) - Zmiana danych stanowiska: Burmistrz Zelowa - od 22.11.2018 r..
04 grudnia 2019 14:12 (Przemysław Łacwik) - Zmiana danych stanowiska: Zastępca Burmistrza Zelowa
od 02.01.2019 r..
14 maja 2019 12:57 (Grzegorz Klimczak) - Dodanie stanowiska: Sekretarz Miasta
od 14.05.2019 r..