Rada Miejska Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Informacje ogólne

Nazwa organu: Rada Miejska w Zelowie
Adres: ul. Żeromskiego 23
Kod pocztowy: 97-425
Miejscowość: Zelów

Dyżury Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zelowie: wtorki od 16:00 do 17:00 w Urzędzie Miejskim w Zelowie, I piętro, pok. 121

Dane Teleadresowe

Numer pokoju biura rady: 120
Dod. Info: budynek Urzędu Miejskiego w Zelowie I piętro
Telefon kierunkowy: (44)
Telefon bezpośredni: (44) 635-15-43
Telefon - centrala: (44) 634-10-00
Telefon - wewnętrzny: 13
Fax: (44) 634-13-41
Adres strony WWW: www.zelow.pl
Adres poczty elektronicznej: brm@zelow.pl

Kompetencje Rady

Rada Miejska w Zelowie
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Do wyłącznej właściwości rady należy:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3.powoływanie i odwoływanie skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek burmistrza,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
8. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
9. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
10. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez prezydenta miasta,
c)zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez prezydenta miasta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym;
11. określenie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust 2 i 2a;
13. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku;
14. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państwa oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
15. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych , a także wznoszenia pomników;
nadawanie honorowego obywatela gminy;
16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Kompetencje Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady organizuje prace Rady i prowadzi jej obrady. Wyboru przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
- zwołuje sesje Rady,
- przewodniczy obradom,
- kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
- podpisuje uchwały Rady,
- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady Miejskiej wchodzące w skład Urzędu .

Kluby Radnych

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość:

1. Anna Bartecka - Przewodnicząca
2. Joanna Chrzanowska
3. Sylwester Drozdowski
4. Marcin Gral
5. Ewelina Kałuża
6. Tomasz Kamola
7. Miron Młudzik
8. Andrzej Nawrocki
9. Mateusz Rogut

Skład

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie

Informacje

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie - Sylwester Jacek Drozdowski

- Pełniona funkcja w Radzie: Przewodniczący Rady
- Przynależność do Klubu Radnych:Prawo i Sprawiedliwość
- Numer kadencji Rady: 2018-2023 od dnia 22-11-2018
- Numer okręgu wyborczego: nr 8
- Liczba uzyskanych głosów: 149
- Data wyboru na radnego: 21-10-2018

- Dyżury Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zelowie: wtorki od 16:00 do 17:00 w Urzędzie Miejskim w Zelowie, I piętro, pok. 122

Zadania i kompetencje:

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady i prowadzi jej obrady.
2. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

zwołuje sesje Rady,
przewodniczy obradom,
kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
podpisuje uchwały Rady,
czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

3. Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
4. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie

Informacje

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie - Ewelina Kałuża

Dyżury Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zelowie: wtorki od 16:00 do 17:00 w Urzędzie Miejskim w Zelowie, I piętro, pok. 122

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie

Informacje

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie - Joanna Ewa Chrzanowska

Dyżury Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zelowie: wtorki od 16:00 do 17:00 w Urzędzie Miejskim w Zelowie, I piętro, pok. 122

Radny

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-06-26
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Renata Lodczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2016 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 30546
15 maja 2020 12:24 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja informacji.
31 marca 2020 09:55 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja informacji.
04 marca 2020 09:40 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja informacji.