Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Nazwa skrócona: Oświata
Symbol: OKSZ
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Urząd Miejski w Zelowie
Żeromskiego 23
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Miasta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Miasta
Dni i godziny pracy: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30

Stanowiska

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Informacje

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Elżbieta Pajewska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

1) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania oświaty, w tym m.in. w sprawie: ustalania sieci publicznych szkół, ustalania projektów granic obwodów szkolnych, ustalania projektów sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych realizujących roczne przygotowanie przedszkolne,
2) wykonywanie zadań związanych z zakładaniem, likwidacją, łączeniem i przekształcaniem szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
3) nadzorowanie organizacji i pracy szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego,
4) podejmowanie działań w celu zapewnienia szkołom i przedszkolom warunków do ich działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
5) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek,
6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,
8) nadzór nad wykonywaniem czynności związanych z przeprowadzeniem konkursów
na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola oraz powierzaniem tych stanowisk,
9) realizacja zadań związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i przedszkoli, współpraca
w tym zakresie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
10) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów szkół w sprawach nadawania stopnia
awansu zawodowego,
11) realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminów dla nauczycieli
kontraktowych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i wydawaniem decyzji administracyjnych w tych sprawach,
12) udział w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych powoływanych przez dyrektorów szkół i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
13) sporządzanie opisowej części sprawozdania z wykonania budżetu gminy w dziale „oświata i edukacyjna opieka wychowawcza”,
14) wykonywanie zadań związanych z dotowaniem z budżetu gminy niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
15) sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń i nagród dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
16) podejmowanie działań w celu dokonywania oceny pracy dyrektorów szkół,
17) nadzorowanie działalności dyrektorów publicznych szkół podstawowych w zakresie kontroli spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego i szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół,
18) nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne i zasiłki szkolne),
19) podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia decyzji o utworzeniu bądź likwidacji albo połączenia samorządowych instytucji kultury oraz przygotowywanie projektów dokumentów w tej sprawie,
20) wykonywanie zadań zleconych przez kierownictwo w ramach nadzoru nad samorządowymi instytucjami kultury, przygotowywanie informacji o ich działalności, materiałów do oceny, opinii, wniosków o wyróżnienie bądź ukaranie kierowników tych jednostek,
21) podejmowanie działań w dziedzinie rozwoju rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju,
22) współdziałanie z instytucjami i organizacjami, których celem działania jest ochrona zdrowia,
23) kierowanie pracą referatu i nadzorowanie pracy poszczególnych pracowników referatu, ustalanie podziału zadań referatu pomiędzy poszczególnych pracowników,
24) wykonywanie zadań nałożonych na gminę wynikających z ustaw:
a) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
b) o ochronie zdrowia psychicznego,
c) o opiece nad dziećmi do lat 3,
d) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
25) ustalenie wysokości dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych,
26) monitorowanie prawidłowości rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu gminy
dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych pod względem merytorycznym.

Stanowisko ds.płac oświaty

Informacje

Stanowisko ds.płac oświaty - Elżbieta Gawrońska

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW NA STANOWISKU:
- sporządzanie list płac pracowników szkół i przedszkoli,
- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
- sporządzanie list zasiłków chorobowych z funduszu płac i ZUS,
- prowadzenie rejestru godzin ponadwymiarowych nauczycieli

Stanowisko ds. organizacyjnych jednostek oświatowych oraz pomocy materialnej i dowozu uczniów

Informacje

Stanowisko ds. organizacyjnych jednostek oświatowych oraz pomocy materialnej i dowozu uczniów - Anna Kędziak

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW NA STANOWISKU:
- Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zelów.
- Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz rozliczanie udzielonych stypendiów
- Organizowanie dowozu dzieci do szkół
- obsługa programu stypendialnego Gminy Zelów im. Jana Pawła II,
- nadzorowanie działalności dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie kontroli spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego i szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół

Główny księgowy referatu

Informacje

Główny księgowy referatu - Justyna Krawczyk

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW NA STANOWISKU:
- projektowanie budżetu w dziale oświata oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,
- prowadzenie rachunkowości jednostek zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- nadzór nad środkami budżetowymi przyznanymi szkołom oraz gospodarowaniem mieniem,
- nadzór i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów finansowo - księgowych,
- ustalenie wysokości dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych,
- monitorowanie prawidłowości rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu gminy dla
publicznych i niepublicznych placówek oświatowych pod względem finansowym

Stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty

Informacje

Stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty - Karolina Malczyk

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW NA STANOWISKU:
- księgowanie dowodów księgowych oddzielnie na poszczególne placówki oświatowe,
- prowadzenie kart wydatków i kosztów w poszczególnych jednostkach budżetowych według rozdziałów budżetowych i paragrafów,
- sporządzanie miesięcznych zbiorczych zestawień wydatków i kosztów

Stanowisko ds. sportu, zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Informacje

Stanowisko ds. sportu, zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi - Justyna Rosiak-Stępnik

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW NA STANOWISKU:
- prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół i przedszkoli samorządowych,
- współpraca z instytucjami i organizacjami, których celem działania jest ochrona zdrowia mieszkańców,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
- prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,
- prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Stanowisko ds. pomocy materialnej uczniów oraz kultury, zdrowia i pomocy społecznej

Informacje

Stanowisko ds. pomocy materialnej uczniów oraz kultury, zdrowia i pomocy społecznej - Ilona Wańdoch

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW NA STANOWISKU:

1) prowadzenie rejestrów instytucji kultury oraz nadzór nad ich organizacją i działalnością,
2) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,
3) wykonywanie zadań związanych z opieką nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej,
4) wykonywanie innych zadań związanych z ochroną zdrowia należących do kompetencji gminy,
5) współpraca w zakresie współdziałania z zakładami opieki zdrowotnej działającymi na terenie Gminy,
6) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych należących do kompetencji gminy,
7) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
8) wykonywanie zadań związanych z pomocą społeczną w zakresie należącym do organu wykonawczego Gminy,
9) wykonywanie zadań nałożonych na gminę wynikających z ustaw:
a) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
b) o ochronie zdrowia psychicznego,
c) o opiece nad dziećmi do lat 3,
d) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
10) pomoc w ustalaniu wysokości dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych,
11) pomoc w rozliczaniu dotacji przyznanych z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, a także rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego pomiędzy gminami.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Do zadań Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia należy w szczególności:
1) ustalanie projektów planu sieci publicznych szkół i projektów granic obwodów szkolnych,

2) wykonywanie zadań związanych z zakładaniem, likwidacją, łączeniem i przekształcaniem szkół,

3) przygotowywanie projektów aktów założycielskich dla zakładanych szkół oraz pierwszych statutów nadawanych tym placówkom,

4) nadzorowanie organizacji szkół oraz ich pracy oraz prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,

5) podejmowanie działań w celu zapewnienia szkołom warunków do ich działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

6) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorów szkół oraz prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół,

7) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem w sprawie awansu zawodowego na stanowisko nauczyciela mianowanego,

8) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów szkół w sprawach nadawania stopnia awansu zawodowego,

9) ustalanie projektów wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół, przygotowywanie projektów regulaminów określających wysokość i warunki przyznawania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli, poza wynagrodzeniem zasadniczym,

10) podejmowanie działań w celu dokonywania oceny pracy dyrektorów szkół,

11) opracowywanie projektów planu dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych szkół,

12) prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej szkół, organizowanie wypłat wynagrodzeń ich pracownikom - obsługa kasowa,

13) nadzór i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych w szkołach,

14) organizowanie i zapewnienie, we współdziałaniu z dyrektorami szkół, w granicach określonych przepisami, dowozu dzieci do szkół,

15) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom prowadzonych szkół pomocy materialnej o charakterze socjalnym /stypendia szkolne i zasiłki szkolne/,

16) obsługa programu stypendialnego Gminy Zelów im. Jana Pawła II,

17) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek,

18) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,

19) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach oświaty,

20) nadzorowanie działalności dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie kontroli spełniania obowiązku przedszkolnego i szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół,

21) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego lub nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat,

22) koordynowanie planów remontów w nadzorowanych placówkach kultury,

23) prowadzenie rejestrów instytucji kultury oraz nadzór nad ich organizacją i działalnością,

24) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,

25) wykonywanie zadań związanych z opieką nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej,

26) udział w organizacji imprez kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie gminy z inicjatywy innych organizatorów,

27) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,

28) współudział przy organizowaniu lokalnych masowych imprez kulturalnych bądź sportowych,

29) współpraca z instytucjami i organizacjami, których celem działania jest ochrona zdrowia mieszkańców,

30) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych,

31) wykonywanie innych zadań związanych z ochroną zdrowia należących do kompetencji Gminy w tym nadzór organu tworzącego nad działalnością oraz sytuacją finansową i stanem zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

32) analiza infrastruktury społecznej gminy, podejmowanie działań związanych z aktywizacją społeczną gminy , pobudzanie aktywności wśród mieszkańców gminy,

33) prowadzenie wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Zelów,

34) opracowywanie projektów rocznych planów współpracy z organizacjami pozarządowymi,

35) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przedsięwzięć wynikających z ich zadań statutowych bądź zadań gminy,

36) wykonywanie (koordynacja) zadań związanych z pomocą społeczną w zakresie należącym do organu wykonawczego Gminy,

37) propagowanie idei wolontariatu jako sposobu na zdobycie doświadczenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

38) udzielanie społeczności lokalnej, organizacjom pozarządowym, osobom podnoszącym kwalifikacje zawodowe oraz osobom niepełnosprawnym wszechstronnej informacji służącej rozwojowi mieszkańców i gminy,

39) wykonywanie zadań nałożonych na gminę wynikających z ustaw:

a) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

b) o ochronie zdrowia psychicznego,

c) o opiece nad dziećmi do lat 3,

d) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

40) prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

41) nadzór i prowadzenie dokumentacji z zakresu zadań dotyczących trwałego zarządu w jednostkach podległych referatowi,

42) prowadzenie spraw związanych z pomocą zdrowotną dla nauczycieli,

43) ustalenie wysokości dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych,

44) monitorowanie prawidłowości rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych pod względem merytorycznym i finansowym,

45) monitorowanie prawidłowości rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu gminy organizacjom pozarządowym pod względem merytorycznym.

PROWADZONE TABLICE INFORMACYJNE:

Informacja o stypendiach
Informacje
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i liczbie statystycznej dzieci

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-11-15
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Klimczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2016 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4075
05 grudnia 2019 13:10 (Przemysław Łacwik) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty.
05 grudnia 2019 13:09 (Przemysław Łacwik) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. pomocy materialnej uczniów oraz kultury, zdrowia i pomocy społecznej.
06 marca 2019 15:18 (Przemysław Łacwik) - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.