Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji

Nazwa skrócona: ZPI
Symbol: ZPI
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Urząd Miejski w Zelowie
Żeromskiego 23
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Burmistrz Zelowa
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Burmistrz Zelowa
Dni i godziny pracy: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek: 8:00 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek: 8:00 - 15:30

Stanowiska

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji

Informacje

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji - Kamila Golanowska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro na inwestycje, usługi i remonty w celu racjonalnego wykorzystania środków finansowych,
- opracowanie projektów programów inwestycyjnych,
- opracowywanie projektów wieloletnich planów i programów rozwoju określających politykę rozwoju gminy i ich aktualizacja,
- obsługa i nadzór procesów inwestycyjnych i remontów dla zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych w planach rozwoju,
- nadzór techniczny nad realizacją inwestycji prowadzonych przez jednostki organizacyjne gminy

Stanowisko d/s inwestycji

Informacje

Stanowisko d/s inwestycji - Jacek Karaś

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- współpraca w wykonywaniu czynności mających na celu przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji i remontów,
- przygotowywanie wniosków w celu pozyskania środków zewnętrznych,
- programowanie, opracowanie, realizacja i koordynacja projektów o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, programów operacyjnych ministerstw, mechanizmów finansowych, kontraktów wojewódzkich, i innych możliwych źródeł finansowania przedsięwzięć gminy, prowadzonych w ramach zadań Referatu, dotyczących inwestycji

Stanowisko d/s zamówień publicznych

Informacje

Stanowisko d/s zamówień publicznych - Magdalena Orczykowska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- prowadzenie procedur zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę 30 000 euro,
- prowadzenie procedur zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,
- sporządzanie planów zamówień publicznych,
- prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- sporządzanie wniosków o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie

Stanowisko d/s inwestycji

Informacje

Stanowisko d/s inwestycji - Grzegorz Urbaniak

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji i remontów,
- kontrola i nadzór nad realizowanymi inwestycjami i remontami,
- nadzór nad terminami realizowanych inwestycji i remontów oraz właściwe prowadzenie
dokumentacji technicznej i kosztorysowej prowadzonych inwestycji,
- pozyskiwanie środków na realizację zadań publicznych w gminie, współfinansowanych ze środków unijnych

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Do zadań Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, ustalonym odrębnym zarządzeniem Burmistrza, w tym w szczególności:

a. prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

b. przyjmowanie wniosków w sprawie uruchomienia procedury o udzielenie zamówień publicznych z innych referatów i jednostek równorzędnych,

c. przygotowywanie dokumentacji przetargowej od momentu wystąpienia referatu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej z wnioskiem o wszczęcie postępowania udzielenie zamówienia publicznego do momentu jego zakończenia czyli do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

d. sporządzanie dokumentacji przetargowej wraz z ofertami,

2) wsparcie merytoryczne w zakresie udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro przez referaty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu oraz koordynowanie prac związanych z zamówieniami publicznymi poniżej 30 tys. euro prze referaty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu

3) opracowanie projektów programów inwestycyjnych,

4) koordynacja i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania inwestycji wspólnych i towarzyszących,

5) obsługa i nadzór procesów inwestycyjnych i remontów dla zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych w planach rozwoju,

6) przygotowywanie dokumentacji formalnej związanej z zawieraniem umów o wykonanie robót budowlano-montażowych oraz innych,

7) organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami,

8) nadzór techniczny nad realizacją inwestycji prowadzonych przez jednostki organizacyjne gminy,

9) dokonywanie rozliczeń realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,

10) dokonywanie odbiorów końcowych realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,

11) organizowanie i przeprowadzanie przeglądów inwestycji w okresie rękojmi i gwarancji,

12) prowadzenie zbioru dokumentów odnośnie realizowanych inwestycji,

13) przygotowywanie i prowadzenie przetargów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa na wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlano – montażowych,

14) programowanie, opracowanie, realizacja i koordynacja projektów o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, programów operacyjnych ministerstw, mechanizmów finansowych, kontraktów wojewódzkich, i innych możliwych źródeł finansowania przedsięwzięć gminy, prowadzonych w ramach zadań Referatu, dotyczących inwestycji

15) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków pomocowych w zakresie prowadzonych inwestycji i wniosków o płatność wynikających z umów o dofinansowanie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Dokumenty

Rejestry i ewidencje

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2011-01-05
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Klimczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1851
09 lutego 2019 19:54 Przemysław Łacwik - Aktualizacja danych jednostki.
09 lutego 2019 09:47 Przemysław Łacwik - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji.
09 lutego 2019 09:46 Przemysław Łacwik - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d/s inwestycji.