Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nazwa skrócona: Gospodarka Komunalna
Symbol: GK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Urząd Miejski w Zelowie
Żeromskiego 23
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Zastępca Burmistrza Zelowa
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Zastępca Burmistrza Zelowa
Dni i godziny pracy: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30

Stanowiska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Informacje

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Anna Kurek

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej na terenie gminy,
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem lokalnych dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacja ruchu,
- współdziałanie z podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi komunalne na rzecz gminy,
- nadzór nad organizacją i rozliczaniem oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy,
- podejmowanie działań w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i zagrożeniom środowiska,
- nadzorowanie zadań związanych z tworzeniem i przystępowaniem do spółek prawa handlowego

Stanowisko d/s ochrony środowiska

Informacje

Stanowisko d/s ochrony środowiska - Monika Adamczewska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- przygotowywanie projektów zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
- wykonywanie zadań związanych z tworzeniem i utrzymaniem zieleni na terenie gminy oraz opracowywanie projektów umów na świadczenie usług w tym zakresie,
- prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w tym: prowadzenie zadań związanych z organizacją i koordynacją przewozu osób w regularnym transporcie samochodowym oraz budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych,
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej na terenie gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków

Stanowisko d/s utrzymania porządku i czystości

Informacje

Stanowisko d/s utrzymania porządku i czystości - Iza Lipińska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kontrola w zakresie rzetelności złożonych deklaracji,
- przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
- prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- przygotowywanie projektów opinii w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zbierania, wytwarzania odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania,
- przygotowywanie projektów zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości,
- prowadzenie spraw związanych z racjonalnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Stanowisko d/s utrzymania porządku i czystości

Informacje

Stanowisko d/s utrzymania porządku i czystości - Mateusz Piechowski

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kontrola w zakresie rzetelności złożonych deklaracji,
- przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
- prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- przygotowywanie projektów opinii w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zbierania, wytwarzania odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania,
- przygotowywanie projektów zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości,
- prowadzenie spraw związanych z racjonalnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Stanowisko d/s planowania przestrzennego

Informacje

Stanowisko d/s planowania przestrzennego - Zbigniew Strzelczyk

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- udostępnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów tych planów do publicznego wglądu i popularyzacji ich treści,
- wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- przygotowywanie opinii dotyczącej projektowanego podziału nieruchomości, na podstawie ustaleń planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
- przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub ustalenia jednorazowego odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń,
- prowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz drogowych obiektów mostowych,
- wydawanie oświadczeń na połączenie drogi z działką,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oraz utrzymaniem targowisk na terenie gminy

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) podejmowanie działań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
2) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
3) opracowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
4) prowadzenie działań informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
5) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
6) prowadzenie ewidencji umów na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych,
7) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
8) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9) przygotowywanie projektów uchwał regulujących działanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
10) nadzór i koordynacja działania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
11) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
12) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk, w szczególności ustalanie lokalizacji targowisk i ich regulaminów oraz ich utrzymaniem,
13) zakładanie, utrzymanie i zamknięcie cmentarzy komunalnych,
14) przygotowanie projektu uchwały w sprawach cen dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków,
15) organizacja i rozliczanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz oświetlenia dróg publicznych będących w zarządzie gminy,
16) przygotowanie, we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, projektu zarządzenia o ograniczeniu pobierania do innych celów wody przeznaczonej na zaopatrzenie ludności w przypadku niedoboru wody,
17) współpraca z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji i Zakładem Usług Komunalnych w zakresie utrzymania infrastruktury technicznej,
18) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością,
19) opracowywanie projektu gminnego programu ochrony środowiska,
20) koordynacja wdrażania programu ochrony środowiska,
21) sporządzanie projektów rocznych sprawozdań dotyczących odpadów komunalnych,
22) wydawanie tzw. decyzji środowiskowych i innych decyzji w ramach korzystania ze środowiska,
23) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
24) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
25) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele komunikacyjne /drogi/,
26) tworzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej, w tym parku miejskiego, utrzymywanie zieleni w pasie drogowym dróg gminnych, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
27) prowadzenie czynności związanych z nadaniem drodze kategorii drogi gminnej,
28) prowadzenie zarządu drogami lokalnymi, gminnymi i przejętymi w zarząd od innych jednostek samorządu terytorialnego,
29) prowadzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg ,
30) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
31) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
32) załatwianie spraw związanych z odwodnieniem dróg,
33) utrzymanie urządzeń związanych z drogą,
34) koordynacja robót w pasie drogowym, w tym uzgadnianie projektów i dokonywanie odbiorów inwestycji liniowych w pasie drogowym dróg na terenie gminy,
35) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych niektórych pojazdów,
36) wykonywanie zadań związanych z organizacją ruchu drogowego,
37) opiniowanie ustalenia przebiegu dróg powiatowych.
38) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie samochodowym,
39) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem przystanków,
40) współpraca z przewoźnikami wykonującymi zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie samochodowym, szczególnie w zakresie monitoringu linii i kursów transportu zbiorowego,
41) uzgodnienie i opiniowanie projektów budowlanych urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy oraz prowadzenie rejestru tych uzgodnień.
42) opracowanie projektu założeń i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
43) przygotowywanie projektów umów z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu realizacji powyższych planów,
44) opracowywanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
45) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz postanowień opiniujących projekt podziału nieruchomości,
46) dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
47) nadzorowanie z ramienia właściciela dokumentacji dotyczącej prawno-organizacyjnej formy działalności spółek podległych referatowi, których gmina jest właścicielem lub udziałowcem,
48) współdziałanie i gromadzenie informacji i dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie,
49) informowanie Burmistrza Zelowa o konieczności podejmowania działań wynikających z aktów założycielskich spółek i innych aktów prawnych dotyczących spółek podległych referatowi,
50) przedstawianie projektów nowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania spółek podległych referatowi, których Gmina Zelów jest udziałowcem,
51) wykonywanie czynności związanych z nadzorem i koordynacją działalności spółek komunalnych podległych referatowi, w których Gmina Zelów ma swoje udziały,
52) współpraca z organami spółek komunalnych podległych referatowi,
53) wykonywanie zadań związanych z tworzeniem i przystępowaniem do spółek prawa handlowego.

PROWADZONE TABLICE INFORMACYJNE:

-Informacje
-Ogłoszenia Burmistrza Zelowa - zagospodarowanie przestrzenne

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2004-11-23
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Klimczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2684
09 lutego 2019 09:54 Przemysław Łacwik - Aktualizacja danych jednostki.
12 października 2017 11:38 Przemysław Łacwik - Zmiana danych jednostki.
06 lutego 2017 15:12 Marcin Selerowicz - Aktualizacja danych jednostki.