Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Nazwa skrócona: Nieruchomości
Symbol: GN
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Urząd Miejski w Zelowie
Żeromskiego 23
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Zastępca Burmistrza Zelowa
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Zastępca Burmistrza Zelowa
Dni i godziny pracy: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30

Stanowiska

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Informacje

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - Mariusz Kowalczyk

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- kierowanie i nadzorowanie pracą referatu,
- opracowywanie projektu budżetu gminy w działach należących do zakresu działania kierowanego referatu,
- organizowanie przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów,
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określających opłaty adiacenckie,
- sprawowanie nadzoru nad działalnością Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie,
- opiniowanie pod względem technicznym w sprawach związanych z przejmowaniem przez gminę obiektów i urządzeń od innych podmiotów,
- opracowywanie planów rozwoju gminy w zakresie rolnictwa,
- prowadzenie spraw związanych z regulacją stosunków wodnych na gruncie,
- współpraca z organizacjami rolniczymi i rolnikami w zakresie zadań będących w kompetencji samorządu gminnego,
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii pod kątem prowadzonej produkcji roślinnej,
- prowadzenie spraw związanych z łowiectwem i użytkowaniem obwodów łowieckich,
- współpraca w ustalaniu przebiegu dróg gminnych,
- prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem i wznawianiem granic nieruchomości,
- stosowanie ustawy Prawo wodne w szczególności art. 270 ust. 7 dot. retencji i opłat terenowych

Stanowisko d/s zarządzania mieniem gminnym

Informacje

Stanowisko d/s zarządzania mieniem gminnym - Maria Jędrzejczyk

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,
- wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy,
- przygotowanie umów użyczenia,
- prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd


PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW NA STANOWISKU:
- Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
- Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy
- Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów
- Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach w drodze bezprzetargowej
- Przygotowanie umów użyczenia
- Rozgraniczenie nieruchomości
- Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu

Stanowisko d/s zarządzania mieniem gminnym i podziałów nieruchomości

Informacje

Stanowisko d/s zarządzania mieniem gminnym i podziałów nieruchomości - Aleksandra Kłysik

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- przygotowywanie dokumentów na zawarcie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste dla osób, którym przysługuje roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- wykonywanie czynności związanych z ustanawianiem odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych,
- przygotowywanie dokumentów do dokonywania odpowiednich wpisów w księgach wieczystych i do zakładania wieczystych ksiąg dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów,
- prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości,
- przygotowywanie dokumentów do inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa, podlegającego komunalizacji,
- prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym gruntów gminnych,
- przygotowywanie zaświadczeń o rewitalizacji,
- przygotowywanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Stanowisko d/s lokalowych

Informacje

Stanowisko d/s lokalowych - Izabela Pospiszył

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- opracowywanie indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej przyznawania dodatków mieszkaniowych,
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych,
- prognozowanie dochodów i wydatków do projektu budżetu oraz składanie okresowych informacji z przebiegu realizacji budżetu,
- miesięczne i roczne rozliczanie wydatków na dodatki mieszkaniowe,
- współdziałanie z zarządcami budynków w zakresie wykonywania decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe,
- prowadzenie spraw związanych z przydziałem i zamianą mieszkań,
- obsługa techniczno-biurowa Komisji Mieszkaniowej,
- opracowywanie indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego,
- współpraca z nadzorem weterynaryjnym w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami - przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób i szkodników

Stanowisko d/s zarządzania mieniem gminnym

Informacje

Stanowisko d/s zarządzania mieniem gminnym - Lidia Wojciechowska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów,
- zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach w drodze bezprzetargowej,
- współorganizowanie postępowań o ustalenie opłat adiacenckich

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW NA STANOWISKU:
- Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
- Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy
- Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów
- Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach w drodze bezprzetargowej
- Przygotowanie umów użyczenia
- Rozgraniczenie nieruchomości
- Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa należy w szczególności :
1) wydawanie postanowień i decyzji w sprawach o rozgraniczenie i podział nieruchomości,

2) opiniowanie pod względem technicznym w sprawach związanych z przejmowaniem przez gminę obiektów i urządzeń od innych podmiotów,

3) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami,

4) zarządzanie zasobem gminnym,

5) przygotowywanie projektów aktów prawnych organów gminy w sprawie sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, nieruchomości mienia komunalnego oraz związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu,

6) regulacja stanów prawnych nieruchomości, przygotowywanie materiałów do postępowania cywilnego i wieczystoksięgowego oraz przygotowywanie spraw związanych z przekazywaniem gruntów w wieczyste użytkowanie na rzecz osób fizycznych i prawnych, które posiadają swoje naniesienia na gruntach komunalnych,

7) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele budowlane,

8) ustalanie przebiegu dróg gminnych,

9) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,

10) prowadzenie spraw z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

11) realizacja zadań wynikających z ustaw o ochronie roślin, o nasiennictwie i o zapobieganiu narkomanii,

12) organizacja i prowadzenie spisów rolnych i innych badań,

13) nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych,

14) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,

15) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej wraz z niezbędną dokumentacją,

16) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa,

17) przygotowywanie i obsługa przetargów na zbywane mienie komunalne,

18) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłat adiacenckich,

19) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na nieruchomości stanowiące własność gminy,

20) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności:

a) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom,

b) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

c) w trosce o dobro zwierząt wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi lub opiekunowi ze względu na znęcanie się nad nimi,

21) wykonywanie zadań wynikających z prawa wodnego, z wyłączeniem spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę,

22) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i zmianą nazw ulic i placów oraz nadawaniem numeracji porządkowej nieruchomościom,

23) prowadzenie zbiorów wypisów z aktów notarialnych,

24) prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych w rolnictwie,

25) prowadzenie ewidencji i rozliczeń opłat za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi i wód powierzchniowych,

26) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,

27) załatwianie spraw dotyczących zamiany lokali,

28) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w tym opracowywanie indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych, współdziałanie z zarządcami budynków w zakresie wykonywania decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe,

29) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dodatki energetyczne),

30) opracowywanie rocznych projektów planów organizacji prac społecznie użytecznych oraz współpraca w ich realizacji,

31) nadzorowanie z ramienia właściciela dokumentacji dotyczącej prawno-organizacyjnej formy działalności oraz sytuacji finansowej i stanu zadłużenia spółek podległych referatowi, których gmina jest właścicielem lub udziałowcem,

32) współdziałanie i gromadzenie informacji i dokumentów dotyczących funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie,

33) informowanie Burmistrza Zelowa o konieczności podejmowania działań wynikających z aktów założycielskich spółek i innych aktów prawnych dotyczących spółek podległych referatowi,

34) przedstawianie projektów nowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania spółek podległych referatowi, których Gmina Zelów jest udziałowcem,

35) wykonywanie czynności związanych z nadzorem i koordynacją działalności spółek komunalnych podległych referatowi, w których Gmina Zelów ma swoje udziały,

36) współpraca z organami spółek komunalnych podległych referatowi.

PROWADZONE TABLICE INFORMACYJNE:

-Ogłoszenia

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-01-04
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Klimczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3500
04 grudnia 2019 12:24 (Przemysław Łacwik) - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
04 grudnia 2019 12:03 (Przemysław Łacwik) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d/s zarządzania mieniem gminnym i podziałów nieruchomości.
04 grudnia 2019 11:58 (Przemysław Łacwik) - Dodanie stanowiska: Stanowisko d/s lokalowych.