Referat Organizacyjny

Nazwa skrócona: Organizacyjny
Symbol: Og
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Urząd Miejski w Zelowie
Żeromskiego 23
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Miasta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Miasta
Dni i godziny pracy: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30

Stanowiska

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Informacje

Kierownik Referatu Organizacyjnego - Przemysław Łacwik

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- sporządzanie projektu struktury organizacyjnej i projektu regulaminu
organizacyjnego,
- prowadzenie spraw związanych z organizacją gminnych jednostek
organizacyjnych, w tym sprawy ich powołania, likwidacji i reorganizacji, z
wyjątkiem szkół,
- prowadzenie spraw osobowych pracowników oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych, z wyjątkiem dyrektorów szkół,
- wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
- podejmowanie działań w celu zapewnienia sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
- współdziałanie z referatami w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy referatów

Stanowisko d/s organizacyjnych

Informacje

Stanowisko d/s organizacyjnych - Małgorzata Baranowicz

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- prowadzenie spraw socjalnych i bhp pracowników Urzędu,
- organizowanie szkoleń pracowników Urzędu,
- podejmowanie działań w celu zapewnienia sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
- współdziałanie z referatami w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy referatów,
- prowadzenie ogólnego zbioru zakresów czynności pracowników Urzędu i udzielonych pracownikom upoważnień,
- opracowywanie projektu zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,
- prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków
- dokonywanie prenumeraty czasopism i zakup wydawnictw,
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi w sprawie zawierania umów na najem lokali,
- zakup i rozdział środków czystości

Stanowisko d/s administracyjnych

Informacje

Stanowisko d/s administracyjnych - Anna Mielczarek

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- udzielanie interesantom informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw w urzędzie,
- wydawanie formularzy i druków oraz pomoc w ich wypełnianiu,
- obsługa centrali telefonicznej i faxu

Stanowisko d/s administracyjnych

Informacje

Stanowisko d/s administracyjnych - Beata Piechota

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- prowadzenie obsługi Urzędu w zakresie czynności kancelaryjnych,
- bieżące wpisywanie korespondencji do systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
- współudział w przygotowaniu narad, zebrań, konferencji i wyjazdów służbowych

Stanowisko d/s informatyzacji

Informacje

Stanowisko d/s informatyzacji - Marcin Selerowicz

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- koordynacja działań z zakresu informatyki w skali całego urzędu,
- zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania informatycznej infrastruktury urzędu,
- zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w urzędzie,
- opracowywanie i realizowanie planów finansowych objętych częścią budżetu gminy przewidzianą dla informatyki,
- prowadzenie polityki zakupów sprzętu komputerowego,
- udzielanie fachowej pomocy w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i udzielanie wyjaśnień przy korzystaniu z programów komputerowych,
- reinstalacja oprogramowania i naprawa sprzętu komputerowego w ramach posiadanych możliwości,
- organizowanie, prowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu w zakresie stosowania rozwiązań informatycznych,
- wdrażanie postępu technicznego w pracy urzędu,
- zapewnienie właściwej łączności telefonicznej zewnętrznej i wewnętrznej Urzędu,
- sprawowanie od strony technicznej nadzoru nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
- bieżący nadzór nad poprawnym działaniem szerokopasmowej sieci dostępu do internetu w gminie, w tym załatwianie spraw technicznych związanych z podłączaniem się do sieci mieszkańców

Stanowisko d/s administracyjnych

Informacje

Stanowisko d/s administracyjnych - Małgorzata Wojajczyk

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych Gminy Zelów, w tym spraw dot. odszkodowań,
- bieżący nadzór nad informacją wizualną w Urzędzie i ciągłe jej aktualizowanie,
- utrzymywanie w stałej aktualizacji oznaczeń ewidencyjnych na przedmiotach nietrwałych,
- zamawianie pieczęci i stempli oraz prowadzenie rejestru wydanych pieczęci i stempli,
- zakup i rozdział mebli, niezbędnego sprzętu biurowego i materiałów biurowych,
- zakupy środków i usług pocztowych i kurierskich

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

1) sporządzanie projektów struktury organizacyjnej i projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu,

2) prowadzenie spraw związanych z organizacją gminnych jednostek organizacyjnych w tym sprawy ich powoływania, likwidacji i reorganizacji, z wyjątkiem szkół,

3) prowadzenie zbiorów przepisów ogólnie obowiązujących,

4) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendum w ustalonym zakresie,

5) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza,

6) opracowywanie projektu zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,

7)prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

8) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem dyrektorów szkół,

9) prowadzenie spraw socjalnych i bhp pracowników Urzędu,

10) organizowanie szkoleń pracowników Urzędu,

11) podejmowanie działań w celu zapewnienia sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

12) współdziałanie z referatami w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy referatów,

13) prowadzenie ogólnego zbioru zakresów czynności pracowników Urzędu,

14) zapewnienie właściwej łączności telefonicznej zewnętrznej i wewnętrznej Urzędu,

15) zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji w Urzędzie,

16) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu, zlikwidowanych gminnych jednostek organizacyjnych oraz zlikwidowanych spółdzielni, których mienie przejęła gmina Zelów,

17) zarządzanie budynkiem i gospodarowanie lokalami biurowymi Urzędu,

18) zabezpieczenie budynku pod względem zgodności z wymogami przepisów przeciwpożarowych i przepisów bhp,

19) prowadzenie spraw związanych z remontami i konserwacją budynku Urzędu,

20) gospodarowanie środkami rzeczowymi, formularzami, zakup materiałów i pomocy biurowych,

21) załatwianie spraw pieczęci Urzędu (zamawianie, wydawanie, ewidencja),

22) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci komputerowej oraz wdrażanie informatyki do pracy w Urzędzie,

23) prowadzenie i załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu,

24) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a w tym:
a) zgłaszanie zbiorów danych do rejestracji,
b) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych i udzielonych upoważnień w tym zakresie,

25) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad i udzielaniem zezwoleń mieszkańcom gminy na przyłączenie się do sieci internetowej gminy,

26) upowszechnianie w środowisku lokalnym wiedzy na temat potrzeby, rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego,

27) identyfikowanie problemów społeczeństwa informacyjnego,

28) prowadzenie oficjalnego profilu Gminy Zelów w serwisie www.pl-pl.facebook.com oraz www.youtube.com, we współpracy ze stanowiskiem d/s promocji i informacji,

29) nadzór nad realizacją i rozliczeniem pomocy rzeczowej i finansowej udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z zawieranymi umowami,

30) prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją samochodów będących własnością gminy.

PROWADZONE TABLICE INFORMACYJNE:

-Ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Zelowie
-Informacje różne

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2004-06-09
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Klimczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2188
31 sierpnia 2018 13:35 (Przemysław Łacwik) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko d/s administracyjnych.
04 lipca 2018 12:39 (Grzegorz Klimczak) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko d/s informatyzacji.
04 lipca 2018 12:36 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d/s informatyzacji.