Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa skrócona:
Symbol: SO
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Urząd Miejski w Zelowie
Żeromskiego 23
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Miasta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Miasta
Dni i godziny pracy: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30

Stanowiska

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Informacje

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - Barbara Biesaga

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Zadania wynikające z ustaw:
1)o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności:
a)zapewnienia wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych,
b)bezpłatnego umundurowania członków osp,
c)związanych z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego członkom osp biorącym udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
2)o powszechnym obowiązku obrony RP, a w szczególności:
a)udział w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej i jej przeprowadzeniu,
b)załatwianie spraw związanych z przyznaniem zasiłków dziennych członkom rodzin żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzom zwolnionym z czynnej służby wojskowej,
c)wydawanie decyzji administracyjnych o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
d)prowadzenie prac związanych z wdrażaniem miejsko- gminnego programu mobilizacji gospodarki oraz jego aktualizacja,
e)prowadzenie czynności mających na celu przygotowanie ludności na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w ustawach,
f)organizowanie wykonywania przez gminne jednostki organizacyjne zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
g)uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej, przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej,
h)weryfikacja ilości i rodzaju gminnej formacji obrony cywilnej,
i)nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
j)prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, określonych w ustawach, w tym obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
k)wydawanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych budynków, pomieszczeń i terenów oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu w tych sprawach,
l)udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
m) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
n) prowadzenie rejestru osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
o) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW NA STANOWISKU:
- rejestracja przedpoborowych,
- uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- kwalifikacja wojskowa,
- zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Stanowisko d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych

Informacje

Stanowisko d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych - Elżbieta Nowicka

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- prowadzenie ewidencji ludności,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania
- prowadzenie rejestru wyborców oraz stała jego aktualizacja,
- dokonywanie wszystkich czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem ludności z terenu miasta i gminy,
- prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
- przyjmowanie i wydawanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
- wydawanie dowodów osobistych,
- wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach lub w referendum

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW NA STANOWISKU:
- Zameldowanie na pobyt stały
- Wymeldowanie
- Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowań i wymeldowań
- WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI, ZBIORU PESEL ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH
- Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Stanowisko d/s działalności gospodarczej

Informacje

Stanowisko d/s działalności gospodarczej - Eliza Wrzesiak

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
- wydawanie i cofanie zezwoleń na działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi na terenie gminy,
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem lub cofnięciem pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.
- przyjmowanie, potwierdzanie i przekazywanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
- wydawanie, odmowa wydania, wygaszanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- obsługa techniczno-biurowa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności,
- przygotowywanie zezwoleń na organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych i imprez masowych

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW NA STANOWISKU:
- Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
- Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej
- Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
- Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze miasta i gminy Zelów

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy wykonywanie zadań nałożonych na gminę wynikających z ustaw :
1) o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a w szczególności:
a) rejestracja danych w rejestrze PESEL w zakresie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy obywateli polskich oraz wydawanie stosownych zaświadczeń z rejestru PESEL,
b) rejestracja danych w rejestrze PESEL w zakresie zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca, któremu nadano numer PESEL oraz wydawanie zaświadczeń z rejestru PESEL,
c) prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
d) usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub rejestrze mieszkańców w zakresie adresu pobytu stałego i czasowego, w danych wyjazdu za granicę,
e) nadawanie numeru ewidencyjnego PESEL przy zameldowaniu, na podstawie odrębnych przepisów oraz obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza terytorium RP,
f) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
g) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
h) wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności,
i) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz elektroniczne przekazanie do CPDMSWiA,
j) wydawanie dowodów osobistych,
k) elektroniczne unieważnianie dowodów osobistych w przypadku utraty lub zniszczenia, zmiany danych zawartych w dowodach osobistych,
l) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
m) zakładanie i przechowywanie kopert dowodowych,
n) udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych,
o) przyjmowanie i realizacja zleceń w zakresie unieważniania dowodu z powodu zmiany danych i zgonu

2) Kodeks wyborczy, w szczególności:
a) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, w tym sporządzanie kwartalnych meldunków o stanie rejestru wyborców i przygotowywanie projektów decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców,
b) sporządzanie i aktualizowanie spisu wyborców służącego do przeprowadzenia głosowania w wyborach lub w referendach oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

3) o zgromadzeniach,

4) o zbiórkach publicznych,

5) o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności:
a) zapewnienia wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych,
b) bezpłatnego umundurowania członków osp,
c) związanych z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego członkom osp biorącym udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
d) monitorowanie rozliczania dotacji przyznanych z budżetu gminy Ochotniczym Strażom Pożarnym pod względem merytorycznym,

6) o powszechnym obowiązku obrony RP, a w szczególności:
a) udział w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej i jej przeprowadzeniu,
b) prowadzenie dokumentacji akcji kurierskiej oraz stała jej aktualizacja,
c) prowadzenie czynności mających na celu przygotowanie ludności na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w ustawach,
d) organizowanie wykonywania przez gminne jednostki organizacyjne zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
e) uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej, przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej,
f) weryfikacja ilości i rodzaju gminnej formacji obrony cywilnej,
g) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
h) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, określonych w ustawach, w tym obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
i) wydawanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych budynków, pomieszczeń i terenów oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu w tych sprawach,

7) o bezpieczeństwie imprez masowych,

8) o grobach i cmentarzach wojennych,

9) z Kodeksu Cywilnego w zakresie przyjmowania ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców i spisania protokołów z przyjęcia tych oświadczeń,

10) o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności:

− uzupełnianie danych podlegających wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
− przyjmowanie i potwierdzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
− przekazywanie nowych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
− poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej,
− wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rejestru, polegających na zapewnieniu zainteresowanym:
1)wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
2)urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych,
3)dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz właściwości
miejscowej sądów rejestrowych,
11) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:
− wydawanie, odmowa wydania, wygaszanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
− współpraca i obsługa techniczno-biurowa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
12)o transporcie drogowym, w szczególności:
− wydawanie, odmowa wydania, cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
− udzielenie, odmowa udzielenia, cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

PROWADZONE TABLICE INFORMACYJNE:

-Informacje
-Ogłoszenia Ochotniczej Straży Pożarnej
-Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Dokumenty

Rejestry i ewidencje

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-12-30
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Klimczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1665
12 października 2017 11:37 Przemysław Łacwik - Zmiana danych jednostki.
03 czerwca 2016 13:55 Marcin Selerowicz - Aktualizacja danych jednostki.
02 czerwca 2016 09:34 Przemysław Łacwik - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d/s działalności gospodarczej.