Audytor wewnętrzny

Stanowiska

Audytor wewnętrzny do 12 maja 2017 roku

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O WYBRANEJ KOMÓRCE:

Symbol: AW
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Urząd Miejski w Zelowie
Żeromskiego 23
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Burmistrz Zelowa
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Burmistrz Zelowa
Dni i godziny pracy: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa, 8:00 - 15:30

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:

1) opracowywanie i bieżąca analiza potrzeb audytu wewnętrznego,

2) sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka,

3) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z przyjętymi standardami i przepisami prawa w tym zakresie,

4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych i przedstawianie Burmistrzowi wniosków i rekomendacji,

5) opracowanie i przedkładanie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni,

6) współpraca przy opracowaniu zasad i metod stosowanych przy usuwaniu nieprawidłowości oraz zapobieganie ich powstawaniu,

7/ ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy w szczególności w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności w oparciu o wyniki przeprowadzonych:

a) zadań zapewniających, czynności doradczych i czynności sprawdzających.

b) kontroli i wydanych zaleceń,

c) audytów zewnętrznych i wydanych rekomendacji lub zaleceń audytorów zewnętrznych, ekspertów, konsultantów

8) planowanie i realizowanie działalności kontrolnej wobec jednostek organizacyjnych gminy i referatów Urzędu,

9) opracowywanie i realizacja rocznego planu kontroli, tj. przeprowadzanie kontroli w referatach i jednostkach organizacyjnych gminy na podstawie kryterium zgodności dokumentacji z prawem, a także:

a) gospodarności wykorzystania środków i zasobów w możliwie najlepszy i ekonomiczny sposób,

b) celowości – funkcjonowanie według mierników racjonalnego działania mającego na celu realizację zadań wynikających z przepisów prawa i aktów kreujących daną jednostkę,

c) rzetelności sporządzania dokumentacji i sprawozdań zgodnie ze stanem faktycznym,

10) sporządzanie protokołów, sprawozdań i notatek służbowych z przeprowadzonych kontroli oraz przedstawianie Burmistrzowi wniosków pokontrolnych,

11) opracowywanie na podstawie ustaleń kontroli, wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz sporządzanie projektów pism pokontrolnych,

12) sporządzanie analiz i sprawozdań z wykonanych zadań kontrolnych określonych w rocznym planie kontroli.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2011-10-07
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Klimczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2016 15:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 953
16 maja 2017 08:46 Marcin Selerowicz - Aktualizacja danych stanowiska: Audytor wewnętrzny do 12 maja 2017 roku.
03 lutego 2016 20:48 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
03 lutego 2016 20:47 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.