Biuro Rady Miejskiej

Stanowiska

Stanowisko d/s obsługi rady miejskiej

Informacje

Stanowisko d/s obsługi rady miejskiej - Renata Lodczyk

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
- obsługa administracyjno-biurowa i sekretarska Rady Miejskiej i komisji oraz
sporządzanie protokołów z posiedzeń,
- wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do wyborów i przeprowadzeniem
głosowania w wyborach Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, Rady Miejskiej,
Burmistrza oraz zadań związanych z przeprowadzeniem referendum,
- prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych, komisji Rady,
- opracowywanie projektu statutu gminy ,
- sporządzanie projektów aktów prawa miejscowego, prowadzenie ich zbioru i udostępnianie do publicznego wglądu,
- opracowywanie projektów uchwał Rady oraz techniczne przygotowywanie materiałów będących przedmiotem obrad,
- zawiadamianie radnych i osób zaproszonych o mających się odbyć sesjach, posiedzeniach lub szkoleniach, w terminach określonych przepisami,
- koordynowanie spraw związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych ( komunalnych)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O WYBRANEJ KOMÓRCE:

Symbol: BRM
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Urząd Miejski w Zelowie
Żeromskiego 23
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Miasta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Miasta
Dni i godziny pracy: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu statutu gminy ,

2) sporządzanie projektów aktów prawa miejscowego, prowadzenie ich zbioru i udostępnianie do publicznego wglądu,

3) opracowywanie projektów uchwał Rady oraz techniczne przygotowywanie materiałów będących przedmiotem obrad,

4) zawiadamianie radnych i osób zaproszonych o mających się odbyć sesjach, posiedzeniach lub szkoleniach, w terminach określonych przepisami,

5) obsługa administracyjno-biurowa i sekretarska oraz inna Rady Miejskiej i komisji oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń,

6) wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do wyborów i przeprowadzeniem głosowania w wyborach Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, Rady Miejskiej, Burmistrza oraz zadań związanych z przeprowadzeniem referendum,

7) sprawy związane z tworzeniem w gminie jednostek pomocniczych, określeniem ich organizacji i zakresu działania oraz z wyborami organów wykonawczych w tych jednostkach,

8) organizowanie konsultacji z mieszkańcami w sprawach określonych przez Radę,

9) koordynowanie spraw związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych (komunalnych),

10) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego,

11) opracowywanie projektu preliminarza wydatków w części dotyczącej Rady Miejskiej oraz sprawozdań z ich wykonania,

12) prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych, komisji Rady, sprawowanie nadzoru nad terminowym ich załatwianiem,

13) przygotowywanie projektu sprawozdania Burmistrza jako organu gminy ze swojej działalności celem przedstawienia na sesji,

14) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

a) bieżące prowadzenie biuletynu informacji publicznej w formie elektronicznej, wprowadzanie danych i ich aktualizacja,

b) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej na wniosek,

c) prowadzenie zbiorczego rejestru wpływu wniosków o udostępnianie informacji publicznej,

15) współpraca z Referatem Promocji, Informacji i Strategii w sprawach związanych z nadawaniem tytułów honorowego obywatela Gminy Zelów.

STANOWISKA PRACY:

BRM - Stanowisko d/s obsługi rady miejskiej

PROWADZONE TABLICE INFORMACYJNE:

Ogłoszenia

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-10-03
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Klimczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2016 20:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1132
09 lutego 2019 20:09 Przemysław Łacwik - Aktualizacja danych jednostki.
09 lutego 2019 20:03 Przemysław Łacwik - Aktualizacja danych jednostki.
12 października 2017 11:56 Przemysław Łacwik - Aktualizacja danych jednostki.