Urząd Stanu Cywilnego

Symbol: USC
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Urząd Miejski w Zelowie
Żeromskiego 23
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Miasta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Miasta
Dni i godziny pracy: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa,czwartek,piątek 8:00 - 15:30

Stanowiska

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Informacje

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Anna Politańska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
1)przyjmowanie oświadczeń o:
a)wstąpieniu w związek małżeński,
b)braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
c)stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
d)wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
e)wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
f)powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
g)uznaniu dziecka,
h)uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
i)nadaniu dziecku nazwiska matki,
j)wskazywaniu kandydata na opiekuna prawnego,
2)sporządzanie aktów małżeństwa, urodzeń i zgonów oraz prowadzenie akt zbiorczych,
3) wydawanie zezwoleń na odtworzenie całości lub części księgi stanu cywilnego, na wpisanie do ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
4)wydawanie decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego, o unieważnieniu jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie oraz o sprostowaniu lub uzupełnieniu treści aktu,
5)dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
6)prowadzenie korespondencji z placówkami polskimi za granicą w sprawach rejestracji stanu cywilnego,
7)sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
8)prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk.

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW NA STANOWISKU:
USC
Uzupełnienie treści w aktach stanu cywilnego
- Zaświadczenie o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
- Sprostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego.
- Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg.
- Zawarcie małżeństwa w trybie skróconym.
- Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
- Sporządzenie aktu zgonu
- Sporządzenie aktu urodzenia dziecka
- Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną
- Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
2. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa;
3. Przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;
4. Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
5. Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
6. Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP;
7. Dokonywanie sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego;
8. Wydawanie zupełnych i skróconych odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zaświadczeń o stanie cywilnym;
9. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu wyczekiwania;
10. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
11. Sporządzanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
12. Dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków w księgach stanu cywilnego;
13. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego;
14. Przekazywanie ksiąg 100-letnich do Państwowego Archiwum dla Województwa Łódzkiego;
15. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zmiany imienia lub nazwiska;
16. Organizowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego;
17. Dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego i Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
18. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji
niejawnych.

Dokumenty

Rejestry i ewidencje

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-12-30
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Klimczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2016 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3388
31 stycznia 2018 09:17 Marcin Selerowicz - Aktualizacja danych jednostki.
12 października 2017 11:36 Przemysław Łacwik - Zmiana danych jednostki.
02 czerwca 2016 09:05 Przemysław Łacwik - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.