Burmistrz Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

Urszula Świerczyńska - Burmistrz

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Burmistrz koordynuje działania w zakresie spraw społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, nadzoruje działania Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników referatów.Do jego zadań należy w szczególności:

1. reprezentowanie gminy Zelów na zewnątrz,
2. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu oraz wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi,
3. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej,uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał i zarządzeń objętych zakresem nadzoru Izby,
4. przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady i zarządzeń,
5. przedstawianie Radzie kandydatów na stanowisko Skarbnika Miasta,
6. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
7. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminnym w obowiązującym trybie,
8. kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
9. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10.udzielanie pracownikom upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych,
11.wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,
12.kierowanie akcją w razie wystąpienia na terenie gminy zagrożenia klęską żywiołową,
13.podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu gminy,
14.wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami,
15.nadzorowanie gminnych jednostek organizacyjnych i dokonywanie okresowych ocen ich działalności,
16.udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach gminy.

oraz nadzór nad pracą niżej wymienionych referatów i jednostek równorzędnych:

1. Referat Zamówień Publicznych,Inwestycji i Strategii
2. Stanowisko d/s promocji i informacji,
3. Stanowisko d/s obsługi prawnej,
4. Pełnomocnik d/s informacji niejawnych
5. Stanowisko audytora wewnętrznego.

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRZYJMOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:
Burmistrz Zelowa ( lub w czasie jego nieobecności Zastępca Burmistrza) przyjmuje obywateli

- poniedziałek 7,30 - 15,30
- wtorek 7,30 - 17,00
- środa,czwartek,piątek 8,00 - 15,30; w sprawach skarg w każdą środę roboczą w godzinach od 10.00 do 16.00.

Miejsce przyjęć interesantów: Urząd Miejski w Zelowie,I piętro, pokój Nr 101.

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

Burmistrz Zelowa ( lub w czasie jego nieobecności Zastępca Burmistrza) przyjmuje obywateli w godzinach pracy urzędu.

Miejsce przyjęć interesantów: Urząd Miejski w Zelowie,I piętro, pokój Nr 101.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2016 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 12667
31 marca 2020 09:53 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja informacji.
05 grudnia 2018 10:57 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych stanowiska: Burmistrz.
23 listopada 2018 10:10 (Grzegorz Klimczak) - Dodanie stanowiska: Burmistrz.