Burmistrz Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Tomasz Jachymek - Burmistrz

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

Zadania i kompetencje:

1. Burmistrz koordynuje działania w zakresie spraw społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, nadzoruje działania Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników referatów.
2. W szczególności do zadań Burmistrza należy:

reprezentowanie gminy Zelów na zewnątrz,
dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu oraz wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi,
przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał i zarządzeń objętych zakresem nadzoru Izby,
przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady i zarządzeń,
przedstawianie Radzie kandydatów na stanowisko Skarbnika Miasta,
ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminnym w obowiązującym trybie,
kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
udzielanie pracownikom upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych,
wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,
kierowanie akcją w razie wystąpienia na terenie gminy zagrożenia klęską żywiołową,
podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu gminy,
wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami,
nadzorowanie gminnych jednostek organizacyjnych i dokonywanie okresowych ocen ich działalności,
udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach gminy,
sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej .

3. Poza zadaniami określonymi wyżej Burmistrz nadzoruje pracę niżej wymienionych referatów i jednostek równorzędnych:

Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii,
Stanowiska d/s promocji i informacji,
Stanowiska d/s obsługi prawnej,
Pełnomocnika d/s informacji niejawnych,
Stanowiska audytora wewnętrznego

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

Burmistrz Zelowa ( lub w czasie jego nieobecności Zastępca Burmistrza) przyjmuje obywateli w godzinach pracy urzędu.

Miejsce przyjęć interesantów: Urząd Miejski w Zelowie,I piętro, pokój Nr 101.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2016 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 13198
31 marca 2020 09:53 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja informacji.
05 grudnia 2018 10:57 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych stanowiska: Burmistrz.
23 listopada 2018 10:10 (Grzegorz Klimczak) - Dodanie stanowiska: Burmistrz.